ช่วยด้วยคร้า เข้าดู blog ไม่ได้!!!!!

ploy9708

ploy9708

ดู Profile

 เปงหลายวันมากเลยค่ะเช้า blog แล้วมันขึ้นว่า 

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.

Size of a request header field exceeds server limit.

 

Cookie: HstCfa1195701=1314444818048; HstCfa707291=1316335864009; HstCmu707291=1316335864009; HstCfa1397775=1316335868218; HstCla1397775=1316335868218; HstCmu1397775=1316335868218; HstPn1397775=1; HstPt1397775=1; HstCnv1397775=1; HstCns1397775=1; c_ref_1397775=http%3A%2F%2Fwww.pantip.com%2Fcafe%2Fwoman%2FlisterQ.php%3F; HstCfa1577817=1316572864789; HstCla1577817=1316572864789; HstCmu1577817=1316572864789; HstPn1577817=1; HstPt1577817=1; HstCnv1577817=1; HstCns1577817=1; c_ref_1577817=http%3A%2F%2Fwww.google.co.th%2F%23sclient%3Dpsy-ab%26hl%3Dth%26source%3Dhp%26q%3D%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%2Bsexy%2B%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%26pbx%3D1%26oq%3D%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%2Bsexy%2B%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%26aq%3Df%26aqi%3D%26aql%3D%26gs_sm%3De%26gs_upl%3D1129l20634l0l20894l32l31l5l3l3l2l340l4406l0.9.11.1l23l0%26fp%3D9affd6adb45f49e3%26biw%3D1280%26bih%3D669; HstCfa1268901=1316573133371; HstCmu1268901=1316573133371; HstCfa1002391=1316705617744; HstCla1002391=1316705617744; HstCmu1002391=1316705617744; HstPn1002391=1; HstPt1002391=1; HstCnv1002391=1; HstCns1002391=1; c_ref_1002391=http%3A%2F%2Fwww.google.co.th%2F%23hl%3Dth%26sugexp%3Dpfwc%26cp%3D12%26gs_id%3D1o%26xhr%3Dt%26q%3D%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2%26pf%3Dp%26sclient%3Dpsy-ab%26source%3Dhp%26pbx%3D1%26oq%3D%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259E%26aq%3D0%26aqi%3Dg4%26aql%3Df%26gs_sm%3D%26gs_upl%3D%26fp%3D9affd6adb45f49e3%26biw%3D1280%26bih%3D669; HstCfa1440231=1316705778496; HstCla1440231=1316705778496; HstCmu1440231=1316705778496; HstPn1440231=1; HstPt1440231=1; HstCnv1440231=1; HstCns1440231=1; c_ref_1440231=http%3A%2F%2Fwww.google.co.th%2F%23sclient%3Dpsy-ab%26hl%3Dth%26source%3Dhp%26q%3D%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A1%26pbx%3D1%26oq%3D%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A1%26aq%3Df%26aqi%3D%26aql%3D1%26gs_sm%3De%26gs_upl%3D662l5951l0l6777l14l14l1l2l2l0l434l3290l2-8.2.1l11l0%26fp%3D9affd6adb45f49e3%26biw%3D1280%26bih%3D669; HstCfa461460=1316877788132; HstCmu461460=1316877788132; HstCfa744047=1316881879346; HstCmu744047=1316881879346; HstCfa1164834=1316919208760; HstCla1164834=1316919208760; HstCmu1164834=1316919208760; HstPn1164834=1; HstPt1164834=1; HstCnv1164834=1; HstCns1164834=1; c_ref_1164834=http%3A%2F%2Fwww.pantip.com%2Fcafe%2Fwoman%2FlisterQ.php%3F; machine-id=118.172.30.59%3A1316919142990; HstCfa1385107=1316919349219; HstCmu1385107=1316919349219; HstCfa582737=1317139181319; HstCmu582737=1317139181319; HstCfa1642270=1317139182971; HstCla1642270=1317139182971; HstCmu1642270=1317139182971; HstPn1642270=1; HstPt1642270=1; HstCnv1642270=1; HstCns1642270=1; c_ref_1642270=http%3A%2F%2Fwww.pantip.com%2Fcafe%2Fwoman%2FlisterQ.php%3F; HstCfa761997=1317139979262; HstCla761997=1317139979262; HstCmu761997=1317139979262; HstPn761997=1; HstPt761997=1; HstCnv761997=1; HstCns761997=1; c_ref_761997=http%3A%2F%2Fwww.google.co.th%2F%23sclient%3Dpsy-ab%26hl%3Dth%26source%3Dhp%26q%3D%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%2B%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%26pbx%3D1%26oq%3D%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%2B%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%26aq%3Df%26aqi%3D%26aql%3D1%26gs_sm%3De%26gs_upl%3D21206l22300l4l22787l5l6l0l0l0l1l872l872l6-1l2l0%26fp%3De6145; HstCla582737=1317227705301; HstPn582737=1; HstPt582737=3; HstCnv582737=3; HstCns582737=3; c_ref_582737=http%3A%2F%2Fwww.pantip.com%2Fcafe%2Fwoman%2FlisterQ.php%3F; HstCla1268901=1317358045154; HstPn1268901=1; HstPt1268901=5; HstCnv1268901=4; HstCns1268901=5; c_ref_1268901=http%3A%2F%2Fwww.pantip.com%2Fcafe%2Fwoman%2FlisterQ.php%3F; HstCfa1660814=1317379286091; HstCla1660814=1317379286091; HstCmu1660814=1317379286091; HstPn1660814=1; HstPt1660814=1; HstCnv1660814=1; HstCns1660814=1; c_ref_1660814=http%3A%2F%2Fwww.pantip.com%2Fcafe%2Fwoman%2FlisterQ.php%3F; HstCfa1223627=1317379297175; HstCmu1223627=1317379297175; HstCfa1244728=1317464151016; HstCla1244728=1317464151016; HstCmu1244728=1317464151016; HstPn1244728=1; HstPt1244728=1; HstCnv1244728=1; HstCns1244728=1; c_ref_1244728=http%3A%2F%2Fwww.pantip.com%2Fcafe%2Fwoman%2FlisterQ.php%3F; c_ref_461460=http%3A%2F%2Fwww.google.co.th%2F%23sclient%3Dpsy-ab%26hl%3Dth%26source%3Dhp%26q%3D%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%2Bcleansing%2B%26pbx%3D1%26oq%3D%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%2Bcleansing%2B%26aq%3Df%26aqi%3Dg4%26aql%3D%26gs_sm%3De%26gs_upl%3D64l1004l2l1462l5l6l0l0l0l1l264l1028l0.2.3l5l0%26bav%3Dcf.osb%26fp%3Dc04faf30216db245%26biw%3D1280%26bih%3D705; HstCla461460=1317481535659; HstPn461460=2; HstPt461460=16; HstCnv461460=3; HstCns461460=4; c_ref_1385107=http%3A%2F%2Fwww.pantip.com%2Fcafe%2Fwoman%2FlisterQ.php%3F; HstCla1385107=1317520392814; HstPn1385107=11; HstPt1385107=12; HstCnv1385107=2; HstCns1385107=2; HstCmu1195701=1317540434542; HstCla744047=1317540436122; HstPn744047=1; HstPt744047=2; HstCnv744047=2; HstCns744047=2; c_ref_744047=http%3A%2F%2Fwww.pantip.com%2Fcafe%2Fwoman%2FlisterQ.php%3F; HstCla1223627=1317629674142; HstPn1223627=1; HstPt1223627=2; HstCnv1223627=2; HstCns1223627=2; c_ref_1223627=http%3A%2F%2Fwww.pantip.com%2Fcafe%2Fwoman%2FlisterQ.php%3F; HstCfa577533=1317629961440; HstCmu577533=1317629961440; c_ref_577533=http%3A%2F%2Fwww.google.co.th%2F%23sclient%3Dpsy-ab%26hl%3Dth%26site%3D%26source%3Dhp%26q%3D%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%2B%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2%26psj%3D1%26oq%3D%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%2B%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B2%26aq%3Df%26aqi%3Dg1%26aql%3D%26gs_sm%3De%26gs_upl%3D951l4844l0l7129l13l11l0l0l0l5l2395l19189l7-5.1.5l11l0%26bav%3Dcf.osb%26fp%3Dc04faf30216db245%26biw%3D1280%26bih%3D705; HstCla577533=1317629961502; HstPn577533=2; HstPt577533=2; HstCnv577533=1; HstCns577533=1; HstCla1195701=1317664389147; HstPn1195701=1; HstPt1195701=8; HstCnv1195701=4; HstCns1195701=4; c_ref_1195701=http%3A%2F%2Fwww.pantip.com%2Fcafe%2Fwoman%2FlisterQ.php%3F; _fjtad6=0:4T5T2T1T6T3; _fjpvnum1=7; _fjpermvid1=1316335865926-9677665894851089; c_ref_707291=http%3A%2F%2Fwww.pantip.com%2Fcafe%2Fwoman%2FlisterQ.php%3F; HstCla707291=1317697781859; HstPn707291=2; HstPt707291=17; HstCnv707291=13; HstCns707291=14; _uid36056=3828BB81.64; HstCfa42455=1317714714522; HstCla42455=1317714714522; HstCmu42455=1317714714522; HstPn42455=1; HstPt42455=1; HstCnv42455=1; HstCns42455=1; c_ref_42455=http%3A%2F%2Fwww.pantip.com%2Fcafe%2Fchalermthai%2FlisterA.php%3F; fc2cnt_10204459=1-1317817701; HstCfa1644006=1317910720354; HstCla1644006=1317910720354; HstCmu1644006=1317910720354; HstPn1644006=1; HstPt1644006=1; HstCnv1644006=1; HstCns1644006=1; c_ref_1644006=http%3A%2F%2Fwww.pantip.com%2Fcafe%2Fwoman%2FlisterQ.php%3F; __utma=257592536.696922073.1317910721.1317910721.1317910721.1; __utmz=257592536.1317910721.1.1.u
 

 


Apache/1.3.34 Server at www.bloggang.com Port 80 


งี้คร้า ใครเคยเปงบ้าง

Jebanista คุณก็เป็นได้!

มีรีวิว หรือ How to อะไรเอามาแชร์กัน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ JEBAN COMMUNITY
ได้ง่ายนิดเดียว เริ่มเขียนเลย