yanching

yanching

yanching

ABOUT ME

>

สาว 26 (แต่หน้าเด็ก 555) ชอบมาสิงในjeban
โพสบ้างไม่โพสบ้างแล้วแต่ ช่วงจังหวะของอารมณ์ เป็นคน friendly บางทีก็บ้าๆ บ๊องๆ และ มองโลกแง่บวก จ้า