RANKED NO.0 THIS MONTH

Namfon's Kanogon

Namfon's Kanogon

0
Namfon's Kanogon

ABOUT ME

>

เป็นผู้หญิงที่หลงไหลในคสอ. และก็ชอบรีวิวมากกก💜
ฝากรีวิวของน้ำฝนด้วยนะคะ^^
𝒊𝒈: 𝒇𝒐𝒏𝒏𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆
𝒇𝒂𝒏𝒑𝒂𝒈𝒆: รีวิวอะไรดี 𝒃𝒚 𝒇𝒐𝒏𝒏𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆
𝑩𝒍𝒐𝒈: 𝒇𝒐𝒏𝒏𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒃𝒍𝒐𝒈
————————————————-
𝐵𝑒𝑎𝑢𝑡𝑦 𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑡 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑡𝑦 𝑖𝑠 𝑎 𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 ℎ𝑒𝑎𝑟𝑡.🌷💕