Activity Rules

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ประเทศไทย
 • การตัดสินของทีมงาน Jeban.com ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สถานที่คัดเลือกผู้ได้รับรางวัล : บริษัท ทูมังกี้ส์ สตูดิโอ จำกัด
 • ผู้โชคดีจะได้รับรางวัล 1 รางวัล ต่อ 1 กิจกรรมเท่านั้น
 • ของรางวัลจะจัดส่งให้ภายใน 30 วันหลังประกาศผล
 • สำหรับผู้ได้รับรางวัล ทางทีมงานจะจัดส่ง ไปให้ตามข้อมูลที่ให้ไว้
 • กรณีกิจกรรมจัดขึ้นใน Facebook, Twitter, Instagram หากผู้ที่ได้รับรางวัล ไม่สามารถแสดงสิทธิ์การรับรางวัล ทาง Inbox ในระยะเวลา 2 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลสำรอง
 • ทาง Jeban ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกติกาและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหาย ต่อทาง Jeban และ แบรนด์ ทางJeban มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้ทาง Jeban.com มีสิทธิ์นำเนื้อหาที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ในช่องทางของทาง Jebanและทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
 • ของรางวัลทั้งหมดไม่สามารถเปลี่ยนแปลง โอนกรรมสิทธิ์ผู้รับประโยชน์ แลกเปลี่ยนหรือขอคืนเป็นเงินสดได้ ทาง Jeban.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าที่เท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พนักงาน Jeban.com และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ