ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมโปรแกรมสะสมคะแนนเดซี่ พ้อยท์ รีวอร์ดส์ (Daisy Point Rewards)*

10 0

1.เงื่อนไขการสะสมคะแนนเดซี่ พ้อยท์ รีวอร์ดส์*

1.1 การสะสมคะแนนเดซี่ พ้อยท์ รีวอร์ดส์ เป็นสิทธิเฉพาะของเว็บไซต์จีบันดอทคอม (www.jeban.com) โดยผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโปรแกรม จะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกจีบันก่อน และหลังจากที่เป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าเข้าร่วมโปรแกรมอัตโนมัติ “สมาชิก” ที่เข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ และจีบันดอทคอมอาจทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า


1.2 โปรแกรมสะสมคะแนนเดซี่ พ้อยท์ รีวอร์ดส์ เป็นการสะสมคะแนนสิทธิประโยชน์ ไม่สามารถนำคะแนนมาชำระค่าสินค้า และไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ การใช้คะแนนเดซี่ พ้อยท์ รีวอร์ดส์ จะถูกสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกสมาชิกที่มีชื่อตรงกับข้อมูลที่ให้ไว้ในการสมัคร อนึ่ง สิทธิประโยชน์คะแนนเดซี่ พ้อยท์ รีวอร์ดส์ นี้ไม่สามารถโอนไปเป็นของสมาชิกท่านอื่นได้


1.3 ผู้ที่ต้องการจะเป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์จีบันดอทคอม (www.jeban.com) ซึ่งเฉพาะการสมัครที่มีข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น ที่จะถือว่าเป็นสมาชิกของจีบันดอทคอม การสมัครสมาชิกไม่มีค่าใช้จ่าย โดยการเป็นสมาชิกเว็บไซต์จีบันดอทคอมจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของจีบันดอทคอม


1.4 การที่สมาชิกเข้าร่วมโปรแกรม และมีการสะสมคะแนนเดซี่ พ้อยท์ รีวอร์ดส์ จะถือเป็นการยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม ซึ่งอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


1.5 สมาชิกสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลา โดยติดต่อจีบันดอทคอม ผ่านทางหมายเลข 02-615-4415 ในเวลา 9.00 – 18.00 น. (จันทร์ – ศุกร์) ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ จีบันดอทคอมไม่มีความรับผิดใด ๆ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อคะแนนสะสมคงเหลือของสมาชิก ซึ่งจะถูกลบออกจากบัญชีสมาชิกโดยอัตโนมัติในทันทีที่สมาชิกแจ้งยกเลิกการเป็นสมาชิกดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ


1.6 โปรแกรมนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ รวมทั้งที่จะได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย หากมีข้อขัดแย้ง สมาชิกและจีบันดอทคอมตกลงให้ศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทยเป็นผู้พิจารณา

2.วิธีการสะสมคะแนนเดซี่ พ้อยท์ รีวอร์ดส์

2.1 สมาชิกสามารถรับคะแนนสะสมได้จากการใช้งานเว็บไซต์ (daisy.jeban.com) โดยมีอัตราคะแนนดังนี้

 1. รีวิวผลิตภัณฑ์ออกใหม่ รับรีวิวละ 15 คะแนน

 2. รีวิวผลิตภัณฑ์ทั่วไป รับรีวิวละ 10 คะแนน

 3. รีวิวผลิตภัณฑ์พิเศษ (Boosting Point) รับรีวิวละ 15 คะแนน

 4. รีวิวผลิตภัณฑ์เป็นคนแรก รับรีวิวละ 30 คะแนน

 5. ได้รับการกดเลิฟ (Love) จากผลิตภัณฑ์ที่รีวิวโดยเพื่อนสมาชิก รับเลิฟละ 1 คะแนน

 6. สร้างเพลย์ลิสต์ (Playlist) ที่มีผลิตภัณฑ์ในชุดเนื้อหาเดียวกันมากกว่า 5 ชิ้น รับเพลย์ลิสต์ละ 20 คะแนน

2.2 ข้อจำกัดของการนับคะแนน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการส่งรีวิวและกิจกรรมต่างๆ มากเกินกว่าจะเป็นการใช้จริง จึงมีข้อจำกัดของการนับคะแนน โดยตั้งเพดานสูงสุดเป็นรายเดือนตามปฏิทิน เช่น 1-28 กุมภาพันธ์ / 1-31 มีนาคม / 1-30 เมษายน โดยนับจากการกระทำแรกในลำดับแรกก่อนเสมอ

 1. การนับคะแนนรีวิวจากทุกประเภทผลิตภัณฑ์สูงสุดไม่เกิน 100 รีวิว/เดือน

  • โดยจะต้องมีข้อความรีวิวไม่น้อยกว่า 80 ตัวอักษร/รีวิว

 2. การนับจำนวนเลิฟที่สมาชิกคนอื่นๆ กดให้กับรีวิวของสมาชิกคนนั้นๆ ไม่เกิน 300 เลิฟ/เดือน

 3. การนับจำนวนเพลย์ลิสต์ (Playlist) ที่สร้างขึ้น ไม่เกิน 30 เพลย์ลิสต์/เดือน

  • โดยในเพลย์ลิสต์จะต้องมีเครื่องสำอางประกอบไม่น้อยกว่า 5 ชิ้น

2.3 จีบันดอทคอมอาจจะให้คะแนนโบนัสเป็นครั้งคราว แก่สมาชิกที่มีการกระทำ/ใช้งานเว็บไซต์ตรงตามเงื่อนไข โดยคะแนนโบนัสดังกล่าวจะถูกรวมเข้าไปในระบบโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่จีบันดอทคอมกำหนด


2.4 จีบันดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนด ปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง ชนิดหรือประเภทของการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ ที่ร่วมรายการในรายการคิดคะแนน และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในการให้คะแนนหรือคะแนนโบนัส หรือจำนวนคะแนนที่จะได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ต้องระบุเหตุผลใด ๆ 


2.5 จีบันดอทคอมสงวนสิทธิ์ในการกำหนดข้อจำกัดบางประการสำหรับการใช้คะแนน และ/หรือ จำนวนคะแนนที่สามารถสะสมได้ในหนึ่งวัน หรือในหนึ่งสัปดาห์ หรือหนึ่งเดือน หรือในแต่ละช่วงเวลาใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นความถี่ในการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ ปริมาณการใช้งานเว็บไซต์ที่จะได้รับคะแนน ทั้งนี้ ตามที่จีบันดอทคอมจะเห็นสมควร โดยไม่จำต้องคำนึงถึงชนิดหรือปริมาณของการใช้งานเว็บไซต์ที่ร่วมรายการที่เกิดขึ้นจริง


2.6 ในกรณีที่มีการใช้งานเว็บไซต์และทำการรีวิว ได้รับการกดเลิฟ (Love) หรือสร้างเพลย์ลิสต์ (Playlist) ที่ร่วมรายการแล้ว แต่คะแนนสะสมไม่ได้ถูกบันทึกหรือบันทึกไม่ถูกต้อง สมาชิกจะต้องแสดงหลักฐาน เพื่อขอแก้ไขคะแนนตามการใช้งานเว็บไซต์ที่ร่วมรายการดังกล่าว โดยจีบันดอทคอมสงวนสิทธิ์ที่จะรับหรือปฏิเสธการนำหลักฐานดังกล่าวมาพิจารณาให้คะแนน ทั้งนี้ ตามดุลยพินิจของจีบันดอทคอมแต่เพียงฝ่ายเดียว


2.7 เมื่อโปรแกรมสะสมคะแนนเดซี่ พ้อยท์ รีวอร์ดส์ ได้รับการบันทึกคะแนนจากการใช้งานเว็บไซต์ที่ตรงเงื่อนไขของบริษัทแล้ว สมาชิกจะสามารถเห็นจำนวนคะแนนสมสะได้จากหน้าหลักของของโปรแกรมสะสมคะแนนเดซี่ พ้อยท์ รีวอร์ดส์ (https://daisy.jeban.com/points)


2.8 คะแนนในระบบเดซี่ พ้อยท์ รีวอร์ดส์ ไม่สามารถโอนหรือนำไปรวมกับคะแนนอื่นๆ ได้ เว้นแต่ จะเป็นไปตามที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมซึ่งสามารถแก้ไขและเพิ่มเติมได้ทุกเมื่อ


2.9 คะแนนสะสมในระบบเดซี่ พ้อยท์ รีวอร์ดส์ จะหมดอายุภายใน 4 เดือนหลังจากเริ่มต้นกิจกรรม อาจจะถูกยกเลิก ทั้งนี้คะแนนสะสมอาจถูกตัดไปโดยอัตโนมัติตามดุลยพินิจของเอสโซ่แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ


2.10 การใช้งานอื่นใดบนเว็บไซต์นอกเหนือจากข้อกำหนดที่กล่าวไปข้างต้น จะไม่ได้รับการสะสมคะแนนภายใต้โปรแกรมนี้

3. เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม

3.1 สมาชิกที่มีคะแนนสะสมเพียงพอและมีสิทธิตามเงื่อนไขที่จีบันดอทคอมกำหนด จะสามารถเปลี่ยน/แลกคะแนนเป็นของรางวัลที่จีบันดอทคอมกำหนดได้ โดยมีรายการของรางวัลและเงื่อนไขข้อกำหนดในการแลกของรางวัลตามที่ระบุไว้ในรายการแลกของรางวัล (https://daisy.jeban.com/points/point-exchange)


3.2 สมาชิกสามารถตรวจสอบรายการของรางวัลที่สามารถแลกได้ โดยดูจากรายการแลกของรางวัล (Redeem) ในข้อ 3.1 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจัดไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น แต่จะไม่มีผลเป็นการรับรองหรือรับประกันว่าจะมีของรางวัลให้แลกได้ครบทุกรายการตลอดเวลา 


3.3 เนื่องจากจีบันดอทคอมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการที่เป็นของรางวัลที่อยู่ในรายการแลกของรางวัลดังกล่าว จีบันดอทคอมจึงไม่สามารถให้คำรับรองหรือรับประกันต่อสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่เป็นของรางวัลดัง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพของของรางวัลหรือความเหมาะสมต่อการใช้งานใด ๆ และจีบันดอทคอมไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสินค้าเสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือ เหตุอื่นใดอันเกิดกับหรือเกิดจากของรางวัลดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่สมาชิกได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีข้อพิพาท หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ทางจีบันอาจช่วยประสานงานกับผู้จัดจำหน่ายสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านสมาชิกสามารถได้ แต่ข้อสรุปจะเกิดขึ้นระหว่างผู้จัดจำหน่ายกับสมาชิกโดยตรง


3.4 เมื่อมีการแลกของรางวัล คะแนนของสมาชิกที่สะสมในบัญชีสมาชิกจะถูกหักออกตามจำนวนคะแนนที่ใช้ในการแลกของรางวัลตามที่ระบุไว้ในแลกของรางวัลที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ทำการแลกของรางวัล โดยจะหักคะแนนที่ได้รับในครั้งแรกก่อนตามลำดับ


3.5 การขอแลกของรางวัลจากจีบันดอทคอม จะต้องทำก่อนหรือในวันเดียวกันกับวันที่กิจกรรมการสะสมจะหมดลง โดยระบบจะปิดการแลกคะแนนในเวลา 23.59 น. ของวันที่ประกาศหมดเวลา


3.6 คะแนนสะสมที่มีอยู่แม้จะยังไม่ได้ใช้ (ถ้ามี) จะยังคงอยู่ และสมาชิกสามารถดำเนินการสะสมได้ตามเงื่อนไขที่ประกาศล่าสุด (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเงิ่อนไขการสะสม)


3.7 ทั้งนี้คะแนนที่ได้จากการสะสม จะไม่มีการหมดอายุ ตราบเท่าที่สมาชิกท่านนั้นจะยังคงความเป็นสมาชิกลงทะเบียนบนจีบันดอทคอม และการนำคะแนนเพื่อแลกของขวัญหรือสิทธิ์ต่างๆ ทางจีบันอาจจะจัดการเป็นรอบๆ หรือ ครั้งคราว ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


3.8 ของรางวัลทุกรายการขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าคงเหลือ หากของรางวัลรายการใดไม่มีสินค้าเหลืออยู่หรือหมด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดหรือสาเหตุใด จีบันดอทคอมมีสิทธิที่จะเปลี่ยนของรางวัลรายการที่ขอแลก เป็นสินค้าอื่นหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลรายการอื่นที่มีมูลค่าเดียวกัน หรือมีคุณภาพใกล้เคียงกันแทนของรางวัลรายการที่ขอแลกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


3.9 การแลกของรางวัลจะให้สิทธิแก่สมาชิกที่ทำการขอแลกรางวัลก่อนตามลำดับ โดยเมื่อมีการขอแลกรางวัลแล้ว จะไม่สามารถเพิกถอน เปลี่ยน คืน หรือแลกเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ ได้ คะแนนที่ถูกหักออกไปจากบัญชีคะแนนของสมาชิกแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณี


3.10 แม้จะมีบทบัญญัติใด ๆ ในข้ออื่นที่ระบุไว้ขัดแย้งกับข้อนี้ หากจีบันดอทคอมเห็นว่าของรางวัลเกิดความเสียหายหรือชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากความประมาทหรือการกระทำโดยจงใจของสมาชิก จีบันดอทคอมสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้เปลี่ยนของรางวัล โดยถือเป็นดุลยพินิจของจีบันดอทคอมแต่เพียงฝ่ายเดียว


3.11 จีบันดอทคอมสงวนสิทธิ์ในการหักคะแนนสะสมออกจากบัญชีของสมาชิก หรือปฎิเสธการขอแลกของรางวัลต่าง ๆ หรือเรียกคืนของรางวัลที่ได้แลกไปแล้ว ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ดังนี้
ก. มีข้อสงสัยว่าคะแนนจะถูกบันทึกหรือได้รับมาโดยการทุจริต
ข. มีการให้คะแนนไปโดยเกิดจากความผิดพลาดของระบบหรือด้วยเหตุอื่นๆ
ค. คะแนนที่มาจากการทำรายการใดๆ ที่ถูกยกเลิก, เป็นโมฆะ หรือรายการที่ขอคืนเงินหรือ เรียกคืน

4. พันธมิตรทางการค้าที่เข้าร่วมโปรแกรม

4.1 จีบันดอทคอมสงวนสิทธิ์ในการเชิญหรือยินยอมให้พันธมิตรอื่น ๆ เข้าร่วมโปรแกรม และในกรณีดังกล่าว จีบันดอทคอมมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ หรือข้อตกลงอื่น ๆ หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกของรางวัล

5. การเปิดเผยข้อมูล

5.1 จีบันดอทคอมอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกในรูปแบบและเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์จีบันดอทคอม (การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม)


5.2 หากสมาชิกมีการลงชื่อหรือลงทะเบียนสำหรับใช้บเว็บไซต์ในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมจีบันดอทคอมอาจเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อการบริการเฉพาะนั้น ๆ และตามคำประกาศเฉพาะ/การแจ้งเตือนฉบับเจาะจงที่เกี่ยวกับการบริการนั้น ๆ โดยคำประกาศ/การแจ้งเตือนดังกล่าวจะถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโปรแกรมสะสมคะแนนเดซี่ พ้อยท์ รีวอร์ดส์ นี้เมื่อได้มีการออกคำประกาศเฉพาะ/การแจ้งเตือนฉบับเจาะจงนั้น ๆ


5.3 คำประกาศหรือการแจ้งเตือนต่าง ๆ ที่กล่าวถึงใน ข้อ 5.1 และ ข้อ 5.2 สามารถหาได้จากเว็บไซต์


5.4 การเข้าเป็นสมาชิกในโปรแกรมนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าบุคคลดังกล่าวจะต้องยอมรับและยินยอมให้จีบันดอทคอมสามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกได้ การส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโปรแกรม และ/หรือการใช้เว็บไซต์ สมาชิกต้องยินยอมแก่จีบันดอทคอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม

6. การขอเปลี่ยนแปลง สถานะสมาชิก

6.1 สมาชิกยอมรับและตกลงว่าจีบันดอทคอมอาจเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า หรือระบุเหตุผลใด ๆ ในกรณีที่สมาชิกไม่ยอมรับข้อตกลงที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ สมาชิกสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ โดยแจ้งผ่านทางหมายเลข 02-615-4415 ในเวลา 9.00 – 18.00 น. (จันทร์ – ศุกร์) ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ มิเช่นนั้น จะถือว่าสมาชิกยอมรับและตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว


6.2 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ของสมาชิกตามที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนในเว็บไซต์ ที่ระบุในข้อ 3 ข้างต้น สมาชิกสามารถอัพเดทข้อมูลด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ อนึ่ง จีบันดอทคอมจะไม่รับผิดใด ๆ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ข้อเรียกร้อง หนี้สิน หรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับโปรแกรม หรือการใช้คะแนนเดซี่ พ้อยท์ รีวอร์ดส์ ที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการที่สมาชิกไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้จีบันดอทคอมทราบ

7. ข้อยกเว้นการรับผิด

7.1 จีบันดอทคอมจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการสูญหายของคะแนนสะสม หรือความเสียหาย/สูญหายใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เป็นผลโดยตรง โดยอ้อม หรือความเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่อง ความเสียหายพิเศษหรือเกี่ยวเนื่อง ความเสียหายในเชิงลงโทษ หรือความเสียหายอื่นใด) ที่เป็นผลมาจากความชำรุด หรือความผิดพลาดของเครื่องจักร/อุปกรณ์ใด ๆ หรือ การที่ไม่สามารถดึงข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์กลับมาได้


7.2 คำรับรองและการรับประกันทุกประการ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยาย และไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามกฎหมาย หรือโดยประการอื่น ที่เกี่ยวกับลักษณะ/สภาพ ความเหมาะสม คุณภาพ ความเหมาะสมหรือความปลอดภัยของสินค้า และ/หรือบริการใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมสะสมคะแนนเดซี่ พ้อยท์ รีวอร์ดส์ จะถูกยกเว้นและไม่รวมอยู่ในความรับผิดชอบของจีบันดอทคอม ตราบเท่าที่กฎหมายจะอนุญาตให้ยกเว้นได้


7.3 ความรับผิดชอบใด ๆ ของจีบันดอทคอมที่อาจจะมีต่อสมาชิกที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบหรือเว็บไซต์ หรือการแลกของรางวัล ที่ไม่สามารถยกเว้นความรับผิดได้ หรือที่ซึ่งไม่ได้มีการบัญญัติไว้ในที่นี้จะถูกจำกัด ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต ให้เป็นเพียงการคืนคะแนนให้สมาชิกหรือค่าใช้จ่ายของของรางวัล ตามดุลยพินิจของจีบันดอทคอม


7.4 จีบันดอทคอมจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ความล่าช้า การสูญหายหรือความเสียหายทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่อาจเนื่องมาจากการชำรุดเสียหาย การล้มเหลวของอุปกรณ์หรือหน่วยประมวลผล หรือข้อพิพาททางอุตสาหกรรม สงคราม การกระทำของพระเจ้าหรือเหตุสุดวิสัย การล้มเหลวของระบบ และสิ่งอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของจีบันดอทคอม


7.5 จีบันดอทคอมจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เป็นผลโดยตรง โดยอ้อม หรือความเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่อง ความเสียหายพิเศษหรือเกี่ยวเนื่อง ความเสียหายในเชิงลงโทษ และความเสียหายอื่นใด) ที่เกิดกับสมาชิก เนื่องจากเหตุต่อไปนี้

ก. ความล่าช้า หรือความผิดพลาดในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
ข. การสูญหาย, การโจรกรรมหรือความเสียหายใด ๆ ของของรางวัลในระหว่างการจัดส่ง
ค. ความผิดพลาดของผู้จัดจำหน่ายของรางวัล ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ในการจัดหาของรางวัล
ง. คำสั่ง, ข้อความ การสื่อสารหรือผลกระทบใด ๆ ที่เกิดจากการเพิกถอน, การระงับ หรือข้อจำกัดต่างๆ ของการใช้คะแนน และ
จ. ความล้มเหลวหรือการละเลยในการแจ้งให้สมาชิกทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม และหรือที่เกี่ยวกับการแลก/รับของรางวัล พันธมิตรทางการค้า, การซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ และ คะแนนสะสมที่จะได้รับจากการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ

8. ข้อพิพาท

8.1 การเรียกร้องหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมหรือการใช้บัตรใด ๆ จะถูกส่งถึงเจีบันดอทคอมโดยตรงเพื่อพิจารณาตัดสิน โดยคำตัดสินของจีบันดอทคอมนี้ถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันสมาชิก และบันทึกต่าง ๆ ทั้งหมดของจีบันดอทคอมที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมจะถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันสมาชิก

9. การยกเลิก/สิ้นสุดโปรแกรม

9.1 จีบันดอทคอมสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือสิ้นสุดโปรแกรมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องระบุเหตุผลใด ๆ ดังนั้น เมื่อได้รับแจ้งถึงการยกเลิกหรือสิ้นสุดแล้ว สมาชิกจะมีเวลาหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือตามระยะเวลาที่จีบันดอทคอมระบุเพื่อที่จะนำคะแนนสะสมไปแลกของรางวัลที่มีอยู่ เมื่อครบกำหนดดังกล่าวแล้ว คะแนนที่เหลือในระบบสะสมคะแนนจะเป็นโมฆะและไม่สามารถใช้ได้ และจีบันดอทคอมจะไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบใด ๆ ในส่วนของคะแนนดังกล่าว และไม่ต้องทำการชดเชยหรือชดใช้ด้วยวิธีอื่นใดให้กับสมาชิก และสมาชิกไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ กับจีบันดอทคอม

10. ข้อกำหนดอื่นๆ

10.1 คำบอกกล่าว/การแจ้งใด ๆ ที่จีบันดอทคอมมีถึงสมาชิก จะถือว่าได้มีการแจ้งแล้ว เมื่อได้มีการส่งไปตามที่อยู่ล่าสุดของสมาชิกที่ปรากฏในระบบ หรือแบบฟอร์มลงทะเบียน หรือบัญชีที่สมาชิกได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ หรือโดยวิธีการแจ้งให้ทราบผ่านทางช่องทางอื่นๆ


10.2 ถึงแม้จะข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารนี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น สิทธิและอำนาจของจีบันดอทคอมภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว) จะยังคงมีผลบังคับใช้และจะยังคงอยู่ต่อไป แม้ว่าจะมีการยกเลิก เพิกถอน สิ้นสุด หรือระงับของโปรแกรม หรือการใช้บัตร หรือการเข้าร่วมของสมาชิกในโปรแกรมก็ตาม


10.3 ในกรณีที่ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดในโปรแกรมเป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ไม่ว่าจะเป็นโดยผลของกฎหมาย หรือกฎระเบียบหรือเหตุอื่น ๆ ใดก็ตาม ให้ส่วนที่เป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้นั้นแยกออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นของโปรแกรม และความโมฆะหรือการที่ไม่สามารถใช้บังคับได้ของบทบัญญัติดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์หรือการมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติหรือเงื่อนไขข้ออื่น ๆ ของโปรแกรม ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์ทุกประการ


10.4 ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมและจะต้องอยู่นอกเหนือและไม่ได้มีผลเป็นการยกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ ที่เกี่ยวกับโปรแกรมที่มีอยู่ในปัจจุบันและหลังจากนี้ และที่มีขึ้นเป็นครั้งคราวระหว่างจีบันดอทคอมและสมาชิก หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ อาจจะมีการระบุไว้ในการแจ้ง/สื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรที่จีบันดอทคอมมีถึงสมาชิกในแต่ละครั้ง


10.5 การละเมิดหรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคะแนนหรือการแลกรางวัล จะมีผลเป็นการยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิกและการเพิกถอนคะแนนสะสมที่มีอยู่ หรือ การเรียกรางวัลที่แลกไปแล้วคืน (หรือเรียกค่าเสียหายตามความเหมาะสม)


10.6 จีบันดอทคอมมีสิทธิอย่างเต็มที่ และโดยอิสระที่จะโอนข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ นี้ โปรแกรม ความเป็นเจ้าของหรือสิทธิในโปรแกรมสะสมคะแนนเดซี่ พ้อยท์ รีวอร์ดส์ และ/หรือ บัญชีของสมาชิกในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรม รวมทั้ง สิทธิ และหน้าที่ และความรับผิดชอบต่าง ๆ ที่มีอยู่ ให้แก่บริษัทในเครือ หรือบุคคลภายนอก โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกแต่อย่างใด


10.7 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โปรแกรมสะสมคะแนนเดซี่ พ้อยท์ รีวอร์ดส์ (Daisy Point Rewards) เปลี่ยนชื่อเป็น โปรแกรมสะสมคะแนนจีบัน พ้อยท์ รีวอร์ดส์ (Jeban Point Rewards)


La Kikiz

La Kikiz

"KiKi" Jeban - Daisy
Lifestyle | Travel | Tech

"Data" is the best way to know you :)

FULL PROFILE