อัพเดตสกินแคร์ลูกรักส่งท้ายปี 2021 ฉบับคนผิวแพ้ง่าย ที่บอกเลยว่าของมันต้องมี!!!

25th

1stpapat

1stpapat

ดู Profile

ฮัลโหลทุกคนน 


ชวงใกลสิ้นปแบบนี้ อยากชวนเพื่อนๆ ชาวจีบัน

มาอัพเดตสกินแครของป 2021 ที่ผานมาดีกวาคะ

มาลองดูวาปนี้มีตัวไหนบางที่อยูในดวงใจ~กอนอื่นเลยตองเกริ่นกอนวาเฟรสเปนคนที่ผิวแพงาย 

ไวตอสิ่งเรามากๆ มักจะมีอาการหนาแดง ผิวอักเสบ ระคายเคืองบอยๆ

เพราะในชวงนี้ใสแมสทุกวัน และ ตลอดทั้งวัน บวกกับชวงนี้หนาหนาวผิวก็จะแหงระหวางวัน ระคายเคืองงาย 

เลยทําใหตองดูแลตัวเองมากขึ้น

สวนใหญสิ่งที่เฟรสจะกังวลและรูสึกวาเปนปญหามากๆ 

ก็คือเรื่องของ ความชุมชื้น ผิวไมแข็งแรง และริ้วรอยคะ
การเลือกสกินแครในปนี้ เลยตองเนนไปที่การดูแลสภาพผิวที่แพงาย อักเสบ

เนื่องจากการใสแมส และมลภาวะฝุนก็เยอะมากๆ


และนี่ก็คือสภาพผิวในชวงที่ผานมาคะ


มาเริ่มกันเลย~ 


อันดับแรก จะใชเปนนํ้าตบ ตัวที่ชอบเลยคือ

 

 Physiogel Daily Moisture Therapy 

 Essence in Toner  


สูตรใหม นํ้าตบดึงนํ้าใหความชุมช้ืนกับผิว และใชไดทุกสภาพผิวคะ

ขนาด 200 ml. ราคา 700 บาท


ลักษณะเปนเนื้อนํ้าสีขาวขุน เน้ือเบา สบาย 

ไมเหนยีวเนอะหนะ ซึมเขาสูผิวไดดีมากๆคะ


วิธีการใช เฟรสจะชอบใชเปนน้ําตบ โดยหยดลงบนฝามือ 

วอรมเบาๆแลวนํามากดๆที่บนใบหนาไดเลยคะ

ขอดีของตัวนี้คือ 

เนื้อบางเบา ชวยปรับสมดุลผิว

เพิ่มความชุมชื้นไดดีมากๆ

เพราะมีสวนประกอบที่ใหความชุมชื้นถึง 3 ชนิด คือ


- Hyaluronic acid กักเก็บความชุมช้ืน

 และเคาสามารถชวยปรับคา pH ทําใหผิวดูสุขภาพดียิ่งขึ้นด


- Glycerin ชวยเสริมเกราะปองกันผิวใหแข็งแรง


- Arginine ชวยฟนคืน สรางเซลลผิวใหม และ ลดการระคายเคืองหลังจากที่ไดลองใช สิ่งที่รูสึกไดคือผิวนุม ชุมชื้น 

แลดูสุขภาพผิวดีขึ้น ใครที่หนาแหงหรือหนามันขาดนํ้า

ตัวนี้ชวยไดดีมากๆคะ แถมเนื้อเกลี่ยงายดีดวยและยังชวยปลอบประโลมผิวไดดี ผิวบอบบาง แพงาย อักเสบงาย แนะนําเลยคะ ใชเปนตัวแรกหลังลางหนา เพื่อเตรียมผิวใหพรอมสําหรับการลงสกินแครตัวตอไปแถมชวยกูผิวไดดีมากๆด2.ตัวถัดมาใชเปน 


 Ample:N Peptide Shot Ampoule 


เซรั่มเปปไทด สูตรเขมขน

ตัวนี้จะชวยในเรื่องผลัดเซลลผิว ใหผิวกระจางใส

เรียบเนียน เนื้อเซรั่มเกลี่ยงาย ซึมไว ไมเหนียวเหนอะหนะ


สวนประกอบกลักๆจะเปนพวกกรดอะมิโน

ที่มีหนาท่ีสรางโปรตีนใหกับผิวค3.ถัดมา


SK-II Genoptics Aura Essence


 เอสเซนสพิเทรา ชวยฟนฟูผิวใหกระจางใส 

ลดจุดดางดํา เนื้อจะเกลี่ยงาย สบายผิว ไมเหนอะหนะหลังใชจะรูสึกเลยวาจุดดางดําตางๆลดลงมาก 

พวกรอยแดงจากสิวจางลง ผิวดูกระจางใสมากขึ้น

ตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่กังวลในเรื่องจุดดางดํา รอยสิว 

สีผิวไมสมํ่าเสมอคะ


 Physiogel Soothing Care A.I. Lotion โลชั่นเพื่อผิวบอบบางแพงาย ไมมีนํ้าหอม ไมมีสเตียรอยด 

ขนาด 100 ml. ราคา 530 บาท


ลักษณะจะเปนเนื้อโลชั่นสีขาว เขมขน เกลี่ยงาย 

ใชไดกับทุกสภาพผิว ตั้งแตผิวแหง ผิวผสม และผิวมัน

 และสามารถเก็บความชุมชื้นไดถึง 72 ชั่วโมงเลยสําหรับตัวนี้เปนมอยเจอรไรเซอรที่เฟรสหยิบมาใชบอยมากๆ

ใชทุกวันเลย เนื้อบางเบา ซึมงาย ใชไดทุกสภาพผิว ออนโยน

 ไมรบกวนผิว แถมมีสารชวยลดอาการแห้ง แดง คัน 

และระคายเคืองผิว ไดดีอีกดวย
สวนประกอบหลักๆไดแก

PEA 

สารที่ชวยลดอาการอักเสบ ปลอบประโลมผิว 

ลดระคายเคือง และอาการคัน
Ceramide NP และ Shea Butter ท่ีชวยเสริมช้ันผิวใหแข็งแรง

 ไมไวตอการแพ พรอมเสริมความชุมชื้นหลังจากใชเจาตัวนี้เฟรสรูสึกเลยวาผิวชุมชื้น

 แข็งแรงมากขึ้น ไมระคายเคืองงาย ลดอาการอักเสบของผิว

 ลดผิวแดง และคันไดดี สามารถใชไดทุกวัน เปนไอเท็มที่เรียกวาขาดไมไดเลยคะ


 


5. Clarins Double Serum 

Complete Age Control Concentrate เซร่ัมบํารุงผิวเพื่อปองกันริ้วรอย ตัวนี้หลายๆคนนาจะรูจักกันดี

 เปนเซรั่มตัวดังท่ีเดนในเรื่องลดเลือนริ้วรอยคะ


เนื้อเซรั่มจะเปน oil ท่ีเวลาใชเรา

จะตองทําการวอรมเนื้อเซร่ัมใหเขากันกอนใชคะสําหรับตัวนี้เฟรสจะใชแคเวลากลางคืน 

เนื่องจากเปนคนผิวคอนขางมันคะ

 เลยเนนใชตอนกลางคืนเพื่อฟนฟูผิวคะ6. ตอมาตัวสุดทาย เซรั่มฟนบํารุงผิวรอบดวงตา 


 BLUE THERAPY EYE-OPENING
 SERUM  


ตัวนี้เคาชวยบํารุงขนตาไปในตัวดวย

 เฟรสชอบตรงที่เราซื้อครีมบํารุงรอบดวงตา

แตไดบํารุงขนตามาใหตัวดวย

รูสึกวาคุมคามาก และนอกจากนี้เองอุปกรณอยางขวด 

แอพพลิเคเตอรเคาทําออกมาดี 


เหมาะกับการใชงาน มีความคงทน 

ตอมาในเรื่องของผลลัพธที่ไดคอนขางประทับใจเลย 

เพราะอันดับแรกของการใชตั้งแตครั้งแรกคือ ไดความสบายผิว

 ผอนคลาย เนื้อเซรั่มซึมไว ไมเหนียวเหนอะหนะ 

สามารถทาครีมๆ อื่นลงไปตอไดเลยและนี่ก็คือผลลัพธจากการใชสกินแครตางๆ

บอกเลยวาเฟรสยกใหเปนสกินแครลูกรักของป 2021 เลยคะ

 เพราะชวยกูผิวไวไดเยอะมากๆ 


โดยเฉพาะความชุมชื้น ความแข็งแรงของผิว 

ที่ไมคอยอักเสบระคายเคือง และยังไดเรื่องของผิวอิ่มฟูดวยคะ

  เทียบผลลัพธผิวกอนและหลังใชแบบชัดๆ 

บอกเลยวาเห็นพัฒนาการผิวที่ดีขึ้นมากๆคะ

หวังวาหลายๆ คนจะชอบ 

หากเพื่อนเคยใชตัวไหนแลวใจตรงกันกับเฟรส

ก็แวะมาคอมเมนพูดคุยกันไดนา
xoxo

Jebanista คุณก็เป็นได้!

มีรีวิว หรือ How to อะไรเอามาแชร์กัน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ JEBAN COMMUNITY
ได้ง่ายนิดเดียว เริ่มเขียนเลย