สอบถามค่ะ เกี่ยวกับ KMA perfect make up base

D@inTy

D@inTy

ดู Profile

เราสนใจเบสตวนมกคะ  ไปลองทเคาเตอรมา  พBA นาร ใจดมากๆคะ  


 


เราผวคลำมากอะ nc42 ไปลองสมวงกบสเหลอง  สมวงออดระจางใส  


แตสเหลองออกขาวกวา  พBAเคากแนะนำสเหลองนะคะ  


แตเรากลววอกเลยตดสนใจไมถกวาจะเอาสไหนด  ขอลในเนตนอยเหลอเกน


 


มสาวๆคนไหนเคยใชบาง  แนะนำทนะคะ

Jebanista คุณก็เป็นได้!

มีรีวิว หรือ How to อะไรเอามาแชร์กัน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ JEBAN COMMUNITY
ได้ง่ายนิดเดียว เริ่มเขียนเลย